Zásady ochrany osobných údajov

v platnosti od 25. mája 2018

Allegra 8 s.r.o., so sídlom Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, prevádzkovateľ web stránky (web stránky s e-shopom, ďalej len „web stránky“) www.HarmoniaFestival.sk, považuje ochranu osobných údajov za zásadnú. Týmto Vás ubezpečujeme, že Vaše súkromie je a bude chránené počas celej doby používania uvedenej web stránky.

1. Všeobecné ustanovenia

Vaše osobné údaje sú zhromažďované, spracované a používané iba vtedy, ak na to vydáte svoj súhlas, alebo nám legislatíva umožňuje zhromažďovať, spracúvať a/alebo používať Vaše osobné údaje. Dodržiavame platné právne ustanovenia o ochrane osobných údajov.

2. Čo sú osobné údaje?

Slovenský zákon o ochrane osobných údajov považuje za osobné údaje: „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“. Ide najmä o údaje, ako je Vaše meno, titul, adresa, dátum narodenia /vek, pohlavie, telefónne číslo a Vašu e-mailovú adresu.

Za osobné údaje sú podľa GDPR považované aj:

 • Online identifikátory osôb (napríklad IP adresa, cookies, identifikátory mobilných zariadení)
  – ak sa napr. IP adresa dá použiť na zistenie, kde sa jednotlivec nachádza, ide o osobné údaje.
 • Elektronické identifikátory (napríklad RFID technológie).
 • Lokalizačné údaje – klasifikujú sa ako osobné, pretože sa dajú použiť na identifikáciu toho,
  kde jednotlivec žije, kde pracuje.

3. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Allegra 8 s.r.o zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení.

Vaše údaje získavame, spracúvame a používame najmä:

 • pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami
 • na spracovanie Vašich objednávok
 • na spracovanie platieb a na účely vedenia účtovníctva
 • na zasielanie nášho newsllettra
 • pri informovaní o plánovaných podujatiach organizovaných spol. Allegra 8 s.r.o.
 • na účely priameho marketingu

4. Aké informácie o Vás na web stránke HarmoniaFestival.sk získavame?

Počas Vašej návštevy web stránky www. HarmoniaFestival.sk spracovávame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia na chránený server a spracujú sa v rozsahu, aký povolíte alebo je povolený zákonom. Niektoré informácie máte možnosť neuviesť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním. Osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky sa spracovávajú pre tento účel bez Vášho ďalšieho súhlasu. Súhlas udeľujete automaticky, odoslaním Vašej objednávky.

5. Newsletter

Po prihlásení na odber nášho newslettera sa Vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa spracujú a používajú na zasielanie newslettera. Svoj súhlas s odoberaním newslettera môžete kedykoľvek v budúcnosti zrušiť. Každý zaslaný newsletter obsahuje odkaz na odvolanie súhlasu s jeho zasielaním. Zrušiť odber newslettera môžete aj telefonicky alebo e-mailom na: harmonia@harmoniafest.sk alebo 0905 291 321. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6. V akom rozsahu poskytujeme Vaše údaje tretím osobám

Pri odovzdávaní Vašich osobných údajov vždy zabezpečíme najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ich ochrany. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

 1. Spracovanie Vašej platby a vedenia účtovníctva – EVVAT, s.r.o., Šípkova 2685/4, 080 06 Prešov-Ľubotice
 2. Zasielanie newslettrov – SendinBlue, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France, EÚ
 3. Web hosting – EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava
 4. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Bezpečnosť, zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Spol. Allegra 8 s.r.o. Vaše osobné údaje chráni pred stratou, neoprávnenou manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích osôb. Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí a prístup k nim majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a  máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, konkrétne:

 • Zabezpečeným prístupom do počítača (zabezpečené heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov)
 • Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácie na rozosielanie newslettrov (zabezpečené menom a heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom)
 • Šifrovanou komunikáciou na web stránke (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softvéru
 • Bezpečne uzamknutým sídlom spoločnosti (zabezpečené uzamykateľnými dverami a bezpečnostným systémom).
 • Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom

8. Osobné údaje detí

Spol. Allegra 8 s.r.o. nezískava osobné údaje detí mladších ako 14 rokov.

9. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov od posledného nákupu Zákazníka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

10. Právo na vymazanie osobných údajov

Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať. Po obdržaním zrušenia súhlasu s ich spracovávaním a uchovávaním Vaše údaje vymažeme. Údaje spracovávané za ekonomickým účelom však nie je možné podľa zákona vymazať. K výmazu Vašich osobných údajov nie je možné pristúpiť ani keď sme povinní ich uchovať z iného dôvodu stanoveného zákonom (napríklad v prípade trestného konania). Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v rozsahu stanovenom zákonom. Ak sú Vaše údaje nesprávne alebo boli uložené z nesprávnych dôvodov, obratom vykonáme nápravu. Prosím, informujte nás o prípadných zmenách Vašich osobných údajov.  V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail na harmonia@harmoniafest.sk.

11. Vaše ďalšie práva

V podmienkach stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k svojím osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • vzniesť námietku proti spracovaniu
 • na prenositeľnosť osobných údajov
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v bode 10 týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

12. Prevádzkovatelia pluginov používaných v našich službách

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. „Plug-iny“ sociálnych sietí, napr. facebook.com. Ak ste členom tejto sociálnej siete a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s Vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, pred použitím našich služieb sa prosím odhláste zo sociálnej siete.

Facebook

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko („Facebook“). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/. Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese: https://www.google.com/privacy

13. Odkazy na externé webové stránky

Webové stránky HarmoniaFestival.sk a toto vyhlásenie o ochrane údajov obsahujú odkazy na externé webové stránky, na ktoré Allegra 8 s.r.o., nemá žiaden vplyv. Z tohto dôvodu spoločnosť Allegra 8 s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, charakter alebo spoľahlivosť týchto externých  webových stránok. Umiestnenie odkazov nezahŕňa žiadnu podporu ani súhlas s informáciami alebo službami ponúkanými na príslušných webových stránkach. Príslušný poskytovateľ alebo majiteľ/prevádzkovateľ internetových stránok je výlučne zodpovedný za ich obsah.

14. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Allegra 8 s.r.o. poverila Mgr. Katarínu Lehotskú Mikulákovú, konateľku spoločnosti, za osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v Spol. Allegra 8 s r.o.

15. Ďalšie informácie

Ak máte nejaké konkrétne otázky, prosím, kontaktujte nás poštou, e-mailom alebo telefonicky:

Allegra 8 s.r.o.
sídlo spoločnosti
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
E-mail: harmonia@harmoniafest.sk
Telefón: +421 905 291 321 (pracovné dni 9.00 – 16.00 hod.)

Allegra 8 s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie vyhlásenia o ochrane údajov podľa potreby. Všetky zmeny / doplnky uverejníme na tejto web stránke. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste pravidelne navštevovali web stránky, aby ste sa informovali o najnovšom stave vyhlásenia o ochrane údajov.